Header image

תקופת השירותים

1. תנאים
על ידי כניסה לאתר זה, הנגיש מ- https://asrartv.com/, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש ותנאי שימוש אלה באתר ומסכים שאתה אחראי להסכם עם כל חוקים מקומיים רלוונטיים. אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים הללו, אסור לך לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. תנאים והגבלות אלה נוצרו בעזרת מחולל התנאים וההגבלות והדוגמאות לתנאים והגבלות.

2. השתמש ברישיון
ניתנת הרשאה להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים באתר AsrarTv לצפייה אישית ואי-מסחרית אישית בלבד. זהו מתן רישיון, לא העברת תואר, ותחת רישיון זה אינך רשאי:

לשנות או להעתיק את החומרים;
להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית או לכל תצוגה ציבורית;
לנסות להנדס לאחור כל תוכנה הכלולה באתר AsrarTv;
הסר כל חומר בזכויות יוצרים או רישומי קניין אחרים; או
העברת החומרים לאדם אחר או “מראה” את החומרים בכל שרת אחר.
זה יאפשר ל- AsrarTv להסתיים עם הפרות של הגבלות אלה. עם סיום, גם זכות הצפייה שלך תיפסק ועליך להרוס את כל החומרים שהורדת ברשותך בין אם זה מודפס או פורמט אלקטרוני.

3. הצהרת אחריות
כל החומרים באתר AsrarTv מסופקים “כמות שהם”. AsrarTv אינה מתחייבת, בין אם היא תבוא לידי ביטוי או משתמעת, ולפיכך שוללת את כל האחריות האחרות. יתרה מזאת, AsrarTv אינה מציגה כל ייצוג הנוגע לדיוק או לאמינות השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלה או בקשר אחר לחומרים כאלה או לאתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות
AsrarTv או ספקיה לא יישא באחריות לכל נזק שיגרם עקב השימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר AsrarTv, גם אם AsrarTv או נציג מורשה של אתר זה קיבלו הודעה, בעל פה או בכתב, על האפשרות של נזק כזה. תחום שיפוט מסוים אינו מאפשר מגבלות על אחריות משתמעת או מגבלות אחריות לנזקים מקריים, ייתכן שמגבלות אלה לא חלות עליך.

5. עדכונים ואראטה
החומרים המופיעים באתר AsrarTv עשויים לכלול שגיאות טכניות, טיפוגרפיות או צילומים. AsrarTv לא יבטיח כי כל החומרים באתר זה מדויקים, שלמים או עדכניים. AsrarTv רשאית לשנות את החומרים הכלולים באתר שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. AsrarTv לא מתחייבת לעדכן את החומרים.

6. קישורים
AsrarTv לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר שלה ואינה אחראית לתוכן של אתר מקושר כזה. נוכחות קישור כלשהי אינה מרמזת על אישור של AsrarTv מהאתר. השימוש בכל אתר מקושר הוא על אחריותו של המשתמש.

7. שינויים בתנאי השימוש באתר
AsrarTv רשאית לשנות את תנאי השימוש הללו באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי השימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב לגירסה הנוכחית של תנאי שימוש אלה.

8. פרטיותך
אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

9. חוק השלטון
כל תביעה הקשורה לאתר של AsrarTv תחול על פי דיני il ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלה.